Hugo Greeven

 

Project   Coaching management binnen zorg- en welzijnsinstelling
Opdrachtgever  Careyn
Looptijd  Sinds 1 november 2013
Doel : Sinds 1 september is er binnen Careyn een manager aangetreden die als taak heeft de sociaal makelaars te begeleiden naar hun nieuwe rol en taak in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl. De nieuw aangetreden manager heeft de directie verzocht om tijdelijk een coach aan te stellen als klankbord in dit veranderingsproces.
Rol : Coach
Werkzaamheden  :
 • Voeren van wekelijkse coachingsgesprekken met de manager
 • Meedenken in het concreet maken van het veranderingsproces
 • Waar nodig de manager ondersteunen bij het uitwerken van beleidsplannen

 

Project   Coaching en teambuilding binnen Careyn
Opdrachtgever  Careyn
Looptijd  Sinds 1 december 2013
Doel :

Sinds 1 september 2013 is Careyn opdrachtnemer van het sociaal makelaarschap binnen de gemeente Utrecht. Het huidige team sociaal makelaars zijn overgenomen van een vroegere welzijnsinstelling. Deze medewerkers zijn nog te zeer belast met conflicten e.d. uit de vorige werkkring om de huidige vereiste cultuuromslag goed te kunnen maken. Het is van belang dat het oud zeer wordt ‘opgeruimd’ zodat de nieuwe teams met fris gemoed hun nieuwe rol kunnen oppakken.

Rol : Coach en facilitator en mediator
Werkzaamheden  :
 • Voorbereiden en uitvoeren van teambijeenkomsten
 • Uitvoeren van conflictbemiddelingsgesprekken met afzonderlijke teamleden
 • Coachen van individuele teamleden
 • Terugkoppeling met de betrokken manager

 

Afgerond Project Start-Up en Teambegeleiding

 

Project   Project Start-ups (2007-2012) 
Opdrachtgever  Provincie Gelderland
Looptijd  2007 – 2012 (op meerdere momenten in het kader van een raamovereenkomst met de provincie)
Doel :

De provincie Gelderland wil projectmatig werken invoeren in hun organisatie. Juist bij complexe projectopgaven is dat van belang.
Een gedegen project start-up voorafgaand aan de start van een project levert een concreet projectopdracht op waarin aanleiding, projectdoel, -resultaten en -aanpak, risico’s en krachtenveldanalyse beschreven zijn.

Rol : Procesbegeleider en  facilitator
Werkzaamheden  :
 • Voorbereiden en begeleiden van een- of tweedaagse bijeenkomst met het voltallige projectteam en opdrachtgever
 • Opstellen van projectopdracht
 • Versterken van teamgeest en waar nodig adviseren inzake teamsamenstelling

 

Project   Teambuilding
Opdrachtgever  Provincie Gelderland
Looptijd  2007 – 2012 (op meerdere momenten in het kader van een raamovereenkomst met de provincie)
Doel : Het versterken van de teamspirit gaande de uitvoering van projecten en het bemiddelen bij interne wrijvingen en conflicten.
Rol : Procesbegeleider en bemiddelaar
Werkzaamheden  :
 • Voorbereiden en begeleiden van eendaagse bijeenkomsten met projectteams;
 • Faciliteren van groepsgesprekken, bemiddelen bij conflicten tussen teamleden en het opschonen van communicatieproblemen ten einde het teamproces nieuw leven in te blazen;
 • Afgeven adviezen m.b.t. projectorganisatie en wijzigingen in teamsamenstellingen.