Hugo Greeven

Doel: opstellen van een nieuw huisvestingsplan voor het basisonderwijs

Een kleine gemeente in de provincie Gelderland: 14 basisscholen verspreid over verschillende kernen, die onder vijf – veelal regionaal opererende – schoolbesturen vallen. Gezien het teruglopend leerlingenaantal en de verouderde staat van vele schoolgebouwen heeft de raad een motie aangenomen om het aantal schoollocaties terug te brengen van 14 naar maximaal 9. Daarnaast wordt besloten om de scholen in de kleinste kernen te behouden omdat scholen een belangrijke rol spelen in de leefbaarheid van de dorpskernen. Het raadsbesluit verlangt een nieuwe Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs.

Resultaat: een gedragen plan dat moet leiden tot vier nieuwe geclusterde onderwijsvoorzieningen

Het gaat hier om een meerjarig project en gedurende die periode treed ik op als projectleider. De belangrijkste spelers zijn de gemeente, de vijf schoolbesturen, de afzonderlijke schooldirecties, onderwijsteams en ouders. Om tot vermindering van het aantal schoollocaties te komen, dienen scholen in tweetallen ondergebracht te worden in geclusterde onderwijsvoorzieningen, waarbij scholen van verschillende denominaties onder één dak komen, waar mogelijk aangevuld met andere voorzieningen zoals een peuterspeelzaal. In eerste instantie maken we een inventarisatie van de leerlingenprognose, de ontwikkelingen en de daarmee verbonden ruimtebehoefte per school . Ik formeer een projectgroep, met een vertegenwoordiging van gemeentelijke diensten en schoolorganisaties. Met regelmaat wordt gerapporteerd aan het gemeentebestuur, de raad en de schoolbesturen over de voortgang van de plannen. We kijken naar de beschikbare bouwlocaties en de mogelijke samenstelling van de clusters. Uiteindelijk komt er een plan op tafel dat het draagvlak heeft van alle betrokkenen. Zodra dat akkoord er is, leg ik in samenwerking met de dan verantwoordelijk wethouder contact met een initiatief vanuit o.a. het Ministerie van Economische Zaken. Het gaat daarbij om een pilot van geïntegreerde contracten. Dat houdt in dat ontwerp, bouw, onderhoud en financiering onder één langlopend contract komen te vallen, uitgezet via een Europese aanbesteding. We nemen er ruim de tijd voor om te onderzoeken of alle betrokken partijen in deze nieuwe ontwikkeling mee willen, want het kan alleen doorgang vinden als alle partijen daar unaniem mee instemmen. Uiteindelijk blijkt dat een volledig geïntegreerd contract niet door alle partijen gedragen wordt, zodat er gekozen wordt voor een aangepaste aanbesteding. Omdat er behoorlijk veel tijd is geïnvesteerd in dit besluitvormingsproces, was het gewenst bepaalde feiten zoals de leerlingenprognose, te actualiseren. Opnieuw wordt er gekeken naar de indeling van de clusters en worden teams en ouders er nog nauwer bij betrokken. Na een periode van ruim drie jaar ligt er een definitief plan dat goedgekeurd wordt in het college, de raad en door de schoolbesturen. Vervolgens wordt de projectleiding overgedragen naar de interne gemeentelijke organisatie en wordt overgegaan tot de daadwerkelijke aanbesteding.