Hugo Greeven

Doel: het opstellen van een toekomstvisie voor de sociaal-maatschappelijke voorzieningen in ‘Het Oude Westen’

Het Oude Westen is een krachtwijk gelegen in het centrum van Rotterdam. De wijk kent een zeer gemêleerde bevolkingssamenstelling en een goed georganiseerde bewonersgroep. In de wijk zijn verschillende organisaties gehuisvest die voorzieningen bieden op de terreinen zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur. Per terrein zijn er verschillende aanbieders en sommige van de aanbieders hebben meerdere vestigingen in de wijk. Vanwege dit kenmerk is de overzich-telijkheid verre van optimaal. De deelgemeente Rotterdam Centrum wenst te komen tot een nieuwe visie op zowel de huisvesting van voorzieningen als een efficiëntere en doelmatiger inrichting van het brede voorzieningenaanbod, dat recht doet aan de vraag en behoeften van de wijkbewoners. Het is van belang dat alle betrokkenen, de bewoners niet op de laatste plaats, akkoord gaan met de nieuwe visie. In de afgelopen zeven jaar zijn er diverse adviezen uitgebracht door verschillende bureaus die uiteindelijk nooit tot een definitief raadsbesluit hebben geleid.

Resultaat: een nieuwe inrichting van de programmering en de huisvesting van de sociaal-maatschappelijke functies 

Het gaat hier om een complexe tweeledige opgave. Niet alleen inhoudelijk complex maar zeker ook omdat er draagvlak moet ontstaan bij alle betrokkenen: gemeentelijke diensten, de deelgemeente, maatschappelijke instellingen, de raad en bewoners. In nauwe samenwerking met de deelgemeente richten we een projectteam in waarin ik de projectleidersrol vervul. In een zorgvuldig opgezet proces organiseren we een- en meerdaagse bijeenkomsten, enquêtes en interviews onder bewoners, bilaterale gesprekken met aanbieders en tussentijdse presentaties aan de raad. Het proces is zo ingericht dat alle betrokken partijen stapsgewijs mee worden genomen en meegroeien naar een nieuwe toekomstvisie op het geheel van sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Het uiteindelijke plan omvat drie geclusterde voorzieningen, ieder met een eigen inhoudelijk thema waarbinnen aanbieders hun programmering op elkaar afstemmen en versterken. Het definitieve plan wordt uiteindelijk aangenomen door de voltallige raad. De daaropvolgende uitvoering van het plan loopt echter averij op door de economische crisis en de daarmee gepaard gaande ingrijpende bezuinigingen die de gemeente Rotterdam moet doorvoeren.