Hugo Greeven

Doel: inzicht geven in de kracht van het wijkgericht werken 

De rekenkamercommissie van een middelgrote gemeente in de provincie Utrecht wil weten wat het maatschappelijk effect is van het wijkgericht werken en hoe de koerswijziging in het beleid van de gemeente heeft uitgepakt in de praktijk. Deze koerswijziging houdt in dat de gemeente – ingegeven door de bezuinigingsopgave en de gemeentelijke reorganisatie – haar uitvoerende taken decentraliseert naar haar partners in de wijk en zich concentreert op haar regisserende rol.

Resultaat: de gemeente dient te allen tijde zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken

Ik voer het onderzoek uit op basis van deskresearch, talrijke interviews en discussiebijeenkomsten met bewoners. Het uitgangspunt van het wijkgerichte werken – zoals bij vele Nederlandse gemeenten – is de zichtbaarheid van de gemeente in de wijk vergroten en het aangaan van een partnerschap tussen overheid, burgers en maatschappelijke instellingen bij het bevorderen van de leefbaarheid in buurten en wijken. Het onderzoek maakt duidelijk dat het kernelement van het wijkgericht werken in gedrang komt als uitvoerende taken bij andere partners belegd worden en de gemeente feitelijk onzichtbaar wordt in de wijk. Daarnaast wordt de koerswijziging door gemeente en partners niet eenduidig uitgelegd en begrepen waardoor er verwarring ontstaat over verantwoordelijkheden en rollen. De regievoering is zwak gedefinieerd en geeft betrokken ambtenaren geen leidraad in de praktijk. De ambtelijke organisatie pakt de conclusies en aanbevelingen van het rapport serieus op om het wijkgericht werken in de praktijk te verbeteren.