Hugo Greeven

Afgeronde projecten welzijn en zorg

 

Project   Toekomst van een huisartsenmaatschap 
Opdrachtgever  De huisartsenmaatschap  
Looptijd  Een maand (2012)
Doel : Het projectdoel is het neerzetten van een nieuw toekomstperspectief voor een maatschap met 18 aangesloten huisartsen. Er is het afgelopen jaar een conflict ontstaan tussen de leden over de activiteiten die de maatschap uitvoert. Een belangrijk deel van de leden twijfelt over het voortbestaan van de maatschap.
Rol : Co-projectleider
Resultaten :
 • De maatschap heeft een nieuwe visie op de toekomst opgesteld, waarbij de meerwaarde die de samenwerking biedt een nieuwe invulling heeft gekregen.  

 

Project   Publicatie ‘Toepassing scenariodenken in het kader van wonen-welzijn-zorg’ 
Opdrachtgever  MOVISIE – landelijk kenniscentrum voor maatschappelijke ontwikkeling 
Looptijd  4 maanden (2011-2012) 
Doel :

Het scenariodenken is een methode die in de jaren ’70 is overgewaaid uit de VS. Grote bedrijven als Shell en de Rabobank passen de methode al jarenlang toe bij het formuleren van hun strategisch beleid. De kern is dat de toekomst niet te voorspellen is en dat elke organisatie voorbereid moet zijn op diverse toekomstbeelden om flexibel te kunnen overleven.
Doel van het project is om een publicatie te schrijven voor beleidsstrategen / beleidsmedewerkers wonen-welzijn-zorg waarin de methode wordt beschreven aan de hand van het beleidsveld wonen-welzijn-zorg.

Rol : Onderzoeker en auteur 
Resultaten :
 • De publicatie geeft concrete handvatten om het scenario-denken toe te passen bij het formuleren van gemeentelijk strategisch beleid;
 • De publicatie werkt het scenario-denken uit aan de hand van het beleidsthema wonen-welzijn-zorg.

 

Project   Decentralisatie AWBZ
Opdrachtgever  Gemeente Brummen
Looptijd  4 maanden (2011)
Doel : In het kader van de decentralisatie van de AWBZ zoekt de gemeente Brummen  naar een passende wijze om mensen te compenseren die belemmeringen ervaren in hun deelname binnen de samenleving. Dit kan niet door een één-op-één overheveling van de zorg uit de AWBZ naar ondersteuning uit de Wmo. Daarom wil de gemeente in samenwerking met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders zoeken naar nieuwe vormen die participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen burgers stimuleren en bevorderen.
Rol : Projectleider (i.s.m. MOVISIE)
Resultaten :
 • De gemeente heeft de onderzoeksuitkomsten benut om haar beleidsprioriteiten te bepalen t.a.v. ondersteuning van kwetsbare groepen.
 • De onderzoeksuitkomsten hebben gemeente en samenwerkende partners geholpen bij de vormgeving van de hervorming AWBZ. 

 

Project   Gebiedsgerichte aanpak in de zorg
Opdrachtgever  een grote zorginstelling in Amsterdam
Looptijd  1 maand, 2011
Doel : Het bieden van praktische handvatten om de gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met andere partners in de wijk vorm te geven.
Rol : Co-trainer
Resultaten :
 • het middenmanagement heeft haar positie (visie en doelen) bepaald m.b.t. het gebiedsgericht werken;
 • het middenmanagement heeft een beter zicht op de relevante samenwerkingspartners in de stad.

 

Project   Wijkakkoorden Wonen, Welzijn & Zorg
Opdrachtgever  Gemeente Utrecht
Looptijd  2007 - 2011
Doel : Het landelijk beleid is om ouderen langer zelfstandig in de eigen woning te laten wonen. Dit vraagt o.a. een betere afstemming tussen de zorg- en welzijnssector en de woningcorporaties. De gemeente Utrecht wilde komen tot de ontwikkeling van woonservicezones om de samenwerking tussen de sectoren concreet vorm te geven.
Rol : Projectleider voor het gebied Utrecht Zuidwest, waaronder Kanaleneiland.
Resultaten :
 • het project heeft een stevige structuur gecreëerd ten behoeve van de samenwerking in de wijk: deze structuur functioneert nog steeds;
 • het project heeft tal van initiatieven voortgebracht waarin partijen duurzaam samenwerken om zelfstandig wonende ouderen in de wijk te ondersteunen;
 • het project heeft de relaties tussen bewoners in de wijk versterkt.  

 

Project   Toekomstvisie sociaal-maatschappelijk voorzieningen in de Rotterdamse wijk ‘Het Oude Westen’
Opdrachtgever  Deelgemeente Rotterdam Centrum en woningcorporatie Woonstad
Looptijd  2009 - 2011
Doel : Het opstellen van a) een nieuw huisvestingsplan voor de zorg, welzijns-, sport- en onderwijsvoorzieningen in de wijk ‘Het Oude Westen’ en b) een voorstel tot een efficiëntere en doelmatiger inrichting van het brede voorzieningenaanbod, dat recht doet aan de vraag en behoeften van de wijkbewoners.
Rol : Procesmanager
Resultaten :
 • Alle betrokken partijen hebben zich geschaard achter één plan;
 • het project heeft een concrete visie opgeleverd op de inhoud en de huisvesting van functies en de samenwerking tussen de diverse partners. 

 

Project   Haalbaarheidsonderzoek ‘Integratie van een buurtrestaurant in de multifunctionele accommodatie De Ooievaar’
Opdrachtgever  Gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonbron..
Looptijd  5 maanden (2011 – 2012)
Doel : De deelgemeente IJsselmonde en de woningcorporatie willen een omvangrijke multifunctionele accommodatie realiseren. Diverse zorgpartijen, de welzijnsinstelling en bedrijfsruimte voor kleine bedrijven worden hier gehuisvest. De betrokken partijen wensen ook een (buurt)restaurant in het complex, als extra voorziening voor de wijkbewoners. Onderzoek moet uitwijzen of dit een haalbare toevoeging is.
Rol : Co-projectleider
Resultaten :
 • Het onderzoek heeft uitgewezen dat de vestiging van een buurtrestaurant in de huiidge vorm financieel niet haalbaar is.
 • Er zijn alternatieven aangedragen om het buurtrestaurant in een andere vorm te exploiteren. 

 

Project   Levenslustig Ondiep
Opdrachtgever  Gemeente Utrecht
Looptijd  2006
Doel : Het zodanig vormgeven en inrichten van de wijk zodat mensen er in allerlei levensfasen goed kunnen wonen en toegang hebben tot de voorzieningen die men behoeft. Het project was één van de pilots van de provincie Utrecht om te komen tot een levensloopbestendige wijk.
Rol : Co-projectleider
Werkzaamheden  :
 • Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin opgenomen de lijst van projecten / activiteiten, het benodigde budget en dekkingsparagraaf, de planning van activiteiten en de samenwerkingsstructuur t.b.v. de uitvoering. 

 

Project   ‘Ouderen actief in West’, in het kader van de Wmo
Opdrachtgever  Woningcorporatie SWH – ’s-Hertogenbosch
Looptijd  Een bijeenkomst 2006
Doel : Doel van de bijeenkomst is om de vraag en behoeften van bewoners in de wijk te verhelderen en te verdiepen. De bijeenkomst wordt bijgewoond door bewoners en hun vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van gemeente en instellingen.
Rol : Voorzitter bijeenkomst
Werkzaamheden  :
 • De bijeenkomst heeft de vraag en behoeften van ouderen in de wijk in kaart gebracht en de mogelijkheden geinventariseerd van de instelling. 

 

Afgerond onderzoek

 

Project   Maatschappelijk effect van de gemeentelijke bezuinigingen op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte
Opdrachtgever  Rekenkamercommissie – gemeenteraad Zoetermeer
Looptijd  Sinds november 2013 - maart 2014
Doel : De gemeente Zoetermeer heeft vanwege de economische recessie besloten ingrijpende bezuinigingen door te voeren op het beheer van de openbare ruimte. De vraag vanuit de gemeenteraad is hoe bewoners de bezuinigingen ervaren en of de bezuinigingen leiden tot meer initiatieven vanuit de burgers om zelf het onderhoud ter hand te nemen.
Rol : Evaluator  en onderzoeker
Resultaten :
 • Het onderzoek heeft een analyse gemaakt van de (maatschappelijke) effecten van de bezuinigingen op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. 
 • Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt welke rol bewoners spelen en willen spelen in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
 • het onderzoek heeft de burgerinitiatieven in kaart gebracht.

 

Afgeronde projecten Onderwijs en Onderwijshuisvesting

 

Project   Integraal Onderwijshuisvestingsplan
Opdrachtgever  Gemeente Brummen
Looptijd  2006 - 2011
Doel : De kernen Eerbeek en Brummen kennen negen basisscholen. In opdracht van de gemeenteraad dienen de bestaande basisscholen – door afnemend leerlingaantal en verouderde huisvesting - te worden vervangen door toekomstbestendige nieuwbouw.
Rol : Projectmanager
Werkzaamheden  :
 • Leidinggeven aan proces om te komen tot een nieuw integraal huisvestingsplan
 • Voorzitten projectteam, samengesteld uit vertegenwoordigers gemeentelijke diensten en vijf betrokken schoolbesturen
 • Opstellen programma’s van eisen en financieringsplan
 • Begeleiden van besluitvormingsproces in college van B&W, gemeenteraad en betrokken schoolbesturen
 • Onderzoeken van aanbestedingsvormen
 • Opstellen van uitvoeringsplan bouw vier nieuwe onderwijsclusters

 

Project   Bouw multifunctionele accommodatie
Opdrachtgever  Gemeente Brummen
Looptijd  2007 – 2008
Doel : Realisatie bouw MFC Brummen, waarin een basisschool, een peuterspeelzaal en de GGD gehuisvest worden.
Rol : Projectleider
Werkzaamheden  :
 • Vertegenwoordigen gemeente in bouwteam
 • Bewaken financieel budget en planproces
 • Coördineren samenwerking gemeentelijke diensten gedurende bouwproces
 • Opstellen exploitatieovereenkomst deelnemende partijen

 

Project   Onderwijsbeleid
Opdrachtgever  Gemeente Brummen
Looptijd  2006 – 2007
Doel : De kernen Eerbeek en Brummen kennen negen basisscholen. In opdracht van de gemeenteraad dienen de bestaande basisscholen – door afnemend leerlingaantal en verouderde huisvesting - te worden vervangen door toekomstbestendige nieuwbouw.
Rol : Beleidsmedewerker Onderwijs (plv)
Werkzaamheden  :
 • Voorzitten commissie Onderwijsachterstandenbeleid (GOA)
 • Opstellen meerjarenplan GOA (2007 – 2010), in samenspraak met gemeentelijke partners
 • Vertegenwoordigen gemeente in regionaal overleg volwasseneneducatie
 • Bewaken voortgang lopende productovereenkomst met ROC inzake volwasseneneducatie en opstellen nieuwe overeenkomst
 • Onderzoek naar eventuele uitbesteding leerlingenvervoer in regionaal verband

 

Project   Basisschool Nieuwe Regentesse
Opdrachtgever  Nvt
Looptijd  2001 – 2004
Doel : Leidinggeven aan schoolbestuur basisschool
Rol : Voorzitter schoolbestuur (eenpitter)
Werkzaamheden  :
 • Leidinggeven aan bestuur schoolorganisatie
 • Zorgdragen goed werkgeverschap
 • Zorgdragen verantwoord en gezond financieel beleid
 • Vertegenwoordigen schoolorganisatie in externe overleggen

 

Afgeronde projecten Integratiebeleid en Wet Inburgering

 

Project   Diversiteitsbeleid
Opdrachtgever  Gemeente Eindhoven
Looptijd  2008 – 2009
Doel : Het versterken van het draagvlak voor het actief diversiteitsbeleid binnen de gemeentelijke organisatie om de in- en doorstroom van allochtone medewerkers te vergroten en de dienstverlening richting allochtone bewoners te verbeteren.
Rol : Projectleider
Werkzaamheden  :
 • Ontwerpen van een instrument om de dialoog over het interne diversiteitsbeleid te voeren met alle medewerkers gemeente
 • Begeleiden van de discussiebijeenkomsten met medewerkers
 • Inventariseren van een lijst van actiepunten op basis van dialoogbijeenkomsten met personeel

 

Project   Evaluatie diversiteitsbeleid
Opdrachtgever  Gemeente Utrecht
Looptijd  Twee maanden in 2007
Doel : Het evalueren van het gemeentelijk diversiteitsbeleid ten einde de in- en doorstroom van allochtone medewerkers te bevorderen en de kwaliteit van dienstverlening richting allochtone burgers te verbeteren.
Rol : Adviseur en evaluator
Werkzaamheden  :
 • Vormgeven en uitvoeren van het onderzoek

 

Project   Wet Inburgering 
Opdrachtgever  Gemeente Best 
Looptijd  Vier maanden – 2007 
Doel : Het implementeren van de wet Inburgering binnen de gemeentelijke organisatie. 
Rol : Projectleider 
Werkzaamheden  :
 • Opstellen van de beleidsnota Inburgering, inclusief de verordening Invoering wet
 • Bijdragen aan de besluitvorming
 • Opstellen implementatieplan t.b.v. gemeentelijke organisatie
 • Organiseren van interne bijeenkomsten betrokken medewerkers

 

Project   Wet Inburgering 
Opdrachtgever  Gemeente Brummen 
Looptijd  Vier maanden – 2006 - 2007 
Doel : Het implementeren van de wet Inburgering binnen de gemeentelijke organisatie. 
Rol : Projectleider 
Werkzaamheden  :
 • Opstellen van de beleidsnota Inburgering, inclusief de verordening Invoering wet
 • Bijdragen aan de besluitvorming
 • Opstellen implementatieplan t.b.v. gemeentelijke organisatie
 • Organiseren van interne bijeenkomsten betrokken medewerkers

 

Project   Diversiteitsbeleid 
Opdrachtgever  Gemeente Utrecht 
Looptijd  2004 – 2005 
Doel : Het versterken van het draagvlak voor het actief diversiteitsbeleid binnen de gemeentelijke organisatie om de in- en doorstroom van allochtone medewerkers te vergroten en de dienstverlening richting allochtone bewoners te verbeteren. 
Rol : Projectleider 
Werkzaamheden  :
 • Ontwerpen van instrument om de dialoog over het interne diversiteitsbeleid te voeren met alle medewerkers gemeente
 • Begeleiden van de discussiebijeenkomsten met medewerkers
 • Inventariseren van een lijst van actiepunten op basis van dialoogbijeenkomsten met personeel

 

Project   Diversiteitsbeleid 
Opdrachtgever  Stichting Welzijn Veenendaal 
Looptijd  Eenmalig 2005 
Doel : Het creëren van een groter bewustzijn over de eigen houding in een veranderende multiculturele samenleving en het opstellen voor een agenda voor een eigen diversiteitsbeleid. 
Rol : Trainer en adviseur 
Werkzaamheden  :
 • Organiseren van een eendaagse training voor alle medewerkers van de welzijnsinstelling

 

Project   Interculturele communicatie in de zorg 
Opdrachtgever  Zorginstelling Meavita - Den Haag 
Looptijd  2004 – 2005 
Doel : Het verbeteren van de communicatie tussen medewerkers zorginstelling en allochtone cliënten. 
Rol : Trainer – adviseur 
Werkzaamheden  :
 • Trainen van leidinggevenden binnen de thuiszorg in de toepassing van een intervisiemethodiek ‘Salsa’ gericht op het analyseren en duurzaam verbeteren van de communicatie tussen medewerker en cliënt

 

Afgeronde projecten Wijkgericht Werken

 

Project   Haalbaarheidsonderzoek Kulturhus te Eerbeek 
Opdrachtgever  Gemeente Brummen 
Looptijd  2009 – 2010 
Doel : Onderzoeken haalbaarheid van een eventueel te ontwikkelen multifunctionele accommodatie waar diverse zorg- en welzijnsinstellingen gehuisvest kunnen worden. 
Rol : Projectleider 
Werkzaamheden  :
 • Onderzoek naar de haalbaarheid van de te ontwikkelen kulturhus (multifunctionele accommodatie) ter versterking van de leefbaarheid in de dorpskern Eerbeek
 • Inventarisatie van potentiële partijen
 • Ontwikkelen van een plan t.b.v. de programmering aan functies als ook de uitwerking van het programma van eisen
 • Uitwerken van een concept overeenkomst
 • Zorgdragen voor besluitvormingsproces

 

Project   Wijkuitvoeringsprogramma’s 
Opdrachtgever  Gemeente Utrecht 
Looptijd  Drie maanden – 2005 – 2006 
Doel : Het opstellen van uitvoeringsprogramma’s op basis van wijkanalyses 
Rol : Projectleider 
Werkzaamheden  :
 • Organiseren van bijeenkomsten met betrokken wijkteams
 • Opstellen van uitvoeringsprogramma’s per Utrechtse op basis van een eigen ontwikkelde methodiek ‘Doelgerichte Activiteiten Planning’

 

Project   Wijk- en dorpsgericht werken 
Opdrachtgever  Gemeente Hoogeveen 
Looptijd  12 maanden – 2004 – 2005 
Doel : Het versterken van de participatie van bewoners in het vormgeven en uitvoeren van beleid op wijk- en dorpsniveau. 
Rol : Projectleider 
Werkzaamheden  :
 • Opzetten van een projectplan waarin de betrokkenheid van bewoners en instellingen geborgd zijn bij de vormgeving van een nieuw verstrekkend toekomstbeeld op bewonersparticipatie
 • Uitwerken van een beleidsnota waarin de visie, missie en de doelstellingen van het nieuwe denken over wijkgericht werken verwoord worden
 • Ontwikkelen van concrete instrumenten om uitvoering te geven aan het nieuwe beleid Wijkgericht werken 
 • Opzetten van pilotprojecten in dorpen en wijken in Hoogeveen

 

Project   Positie opbouwwerk 
Opdrachtgever  Brede Welzijnsorganisatie Delft
Looptijd  2 x 1 maand 2005 
Doel : Het aanscherpen van de rol en positie van het opbouwwerk en het sociaal cultureel werk in relatie tot de wijkenaanpak Delft 
Rol : Trainer en begeleider 
Werkzaamheden  :
 • Vormgeven en uitvoeren van bijeenkomsten met betrokken opbouwwerkers en sociaal-cultureel werkers
 • Afnemen van interviews met leidinggevenden
 • Opstellen advies herpositionering beide beroepsgroepen in het kader van de wijkenaanpak

 

Afgeronde projecten Herstructurering Wijken:

 

Project   Gebiedsvisies Culemborg 2025 
Opdrachtgever  Gemeente Culemborg en woningcorporatie BetuwsWonen 
Looptijd  2008 - 2009 
Doel : De gemeente en woningcorporatie willen een nieuwe impuls geven aan de drie woongebieden binnen de gemeente. De inzet was een toekomstvisie waarin de fysieke, sociale en economische aspecten samengebracht worden. De ‘toekomstvisie 2025’ moet na goedkeuring omgezet worden in een concreet uitvoeringsprogramma. De opdrachtgevers wensen een breed interactief traject waaraan ook burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven deelnamen. 
Rol : Co-projectleider 
Werkzaamheden  :
 • Opstellen projectplan
 • Vormgeven participatietrajecten bewoners en instellingen
 • Vormgeven en begeleiden van diverse kleine en grote bijeenkomsten
 • Opstellen van toekomstvisies
 • Bijdragen aan besluitvormingstraject gemeente

 

Project   Toekomstvisie voor de wijk Malvert 
Opdrachtgever  Woningcorporatie Standvast – Nijmegen 
Looptijd  Drie maanden, 2006 
Doel : Het opstellen van een gedragen analyse en toekomstvisie voor de wijk 
Rol : Co-projectleider
Werkzaamheden  :
 • Uitwerken van projectplan waar bewoners en organisatie en instellingen op creatieve en actieve wijze komen tot een gedragen toekomstvisie
 • Uitvoeren van een grootschalige eendaagse bijeenkomst in de wijk 
 • Opstellen van de toekomstvisie op de wijk en vormgeving van het participatietraject van bewoners in het verdere traject

 

Project   Herinrichting Troelstaplaats e.o. – Culemborg 
Opdrachtgever  Woningcorporatie Betuws Wonen 
Looptijd  Vier maanden, 2005 - 2006 
Doel : Het uitwerken van een concreet herinrichtingsplan voor de openbare ruimte ten einde de overlast van jongeren te verminderen. 
Rol : Projectleider 
Werkzaamheden  :
 • Opstellen van het plan van aanpak
 • Organiseren van bijeenkomsten in de wijk
 • Uitwerken van het advies, inclusief een prioritering van gedragen maatregelen
 • Uitvoeren van de overeengekomen maatregelen

 

Project   Herinrichting – renovatie Grachtenbuurt – Culemborg 
Opdrachtgever  Woningcorporatie Betuws Wonen 
Looptijd  Drie maanden, 2005 
Doel : Het uitwerken van een concreet plan voor de herinrichting van het gebied en de renovatie van de woningen op basis van actieve participatie van bewoners. 
Rol : Projectleider 
Werkzaamheden  :
 • Opstellen van het plan van aanpak
 • Organiseren van bijeenkomsten in de wijk
 • Uitwerken van het advies, inclusief een prioritering van gedragen maatregelen

 

Afgerond onderzoek:

 

Project   Evaluatieonderzoek Wijkgericht werken IJsselstein 
Opdrachtgever  Rekenkamercommissie – gemeenteraad IJsselstein 
Looptijd  4 maanden (2012) 
Doel : De gemeente IJsselstein werkt sinds 1997 wijkgericht, met als doel burgers meer te betrekken bij het beleid van de gemeente. Het beleid Wijkgericht werken is in 2010 bijgesteld, de raad krijgt echter weinig grip op de veranderingen in de praktijk. De Rekenkamercommissie heeft op grond hiervan besloten een evaluerend onderzoek uit te zetten naar de huidige praktijk van Wijkgericht werken.
Rol : Evaluator en onderzoeker 
Werkzaamheden  :
 • Opstellen onderzoeksplan
 • Uitvoeren onderzoek middels deskresearch en interviews met diverse geledingen binnen de deelnemende organisaties 
 • Opstellen onderzoeksrapport, inclusief aanbevelingen toekomstig beleid