Hugo Greeven

Project   Bedrijfsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Holland 
Opdrachtgever  JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling – Provincie Zuid-Holland 
Looptijd  oktober 2013 - februari 2014 
Doel : In het kader van de transformatie binnen de jeugdzorg is het noodzakelijk het vigerende bedrijfsplan (implementatieplan) CJG (wat betekent CJG?)  voor de regio Midden-Holland te herformuleren. Hiertoe is vanuit de samenwerkende gemeenten en zorginstellingen een groep geformeerd die een eerste concept CJG bedrijfsplan gaat uitwerken.
Rol : Procesbegeleider en penvoerder
Resultaten :
 • De lessen uit de praktijk van de lokale CJG's zijn beschreven en vertaald naar de toekomstige werkwijze van de sociale teams.
 • Er is een voorstel uitgewerkt om de regionale samenwerking tussen gemeenten beter te stroomlijnen in het kader van de transitie Jeugdzorg. 
 • Het werkproces is beschreven om de vragen vanuit het systeem (opvoeders en kinderen) zo snel en efficient mogelijk te bedienen.
 • Er is geen volledig bedrijfsplan opgesteld vanwege het besluit de CJG's te laten opgaan in de sociale (wijk)teams. De uitkomsten van de projectgroep is meegenomen t.b.v. de inrichting en werkwijze van deze teams. 

 


 

Project   De invloed van de transities op de doelgroep jongeren met een licht verstandelijke beperking
Opdrachtgever  JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling – Provincie Zuid-Holland
Looptijd  oktober 2013 - april 2014
Doel : De diverse transities (Awbz, jeugdzorg en participatiewet) hebben hun invloed op de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Deze doelgroep staat nog onvoldoende op het netvlies van beleidsmakers binnen gemeenten. Met het oog op de transities is het van belang dat beleidsmakers zich bewuster worden van de problematiek rond deze doelgroep. Het is essentieel dat deze doelgroep vanaf 2015 de juiste ondersteuning ontvangt, hetgeen vraagt om een goede afstemming tussen zorgaanbieders en gemeenten.
Rol : Projectleider en onderzoeker
Resultaten :
 • Het onderzoeksrapport is inmiddels gepubliceerd met daarin een beschrijivng van:: 
  • de doelgroep LVB-jongeren;
  • de knelpunten in de huiidge begeleiding van deze jongeren;
  • de invloed van de transities op deze doelgroep;
  • aanbevelingen voor gemeenten en zorgaanbieders hoe deze groep jongeren een plek te geven binnen de transities.