Afdrukken

Doel: participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers

In het kader van de decentralisatie van de AWBZ zoekt een middelgrote gemeente in de provincie Gelderland naar een passende wijze om burgers te compenseren die belemmeringen ervaren in hun deelname binnen de samenleving. Dit kan niet door een één-op-één overheveling van de zorg uit de AWBZ naar ondersteuning uit de Wmo. Daarom wil de gemeente in samenwerking met maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders zoeken naar nieuwe vormen die participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen burgers stimuleren en bevorderen.

Resultaat: een sluitende aanpak ten behoeve van kwetsbare inwoners

In samenwerking met het kenniscentrum voor maatschappelijke ontwikkeling – MOVISIE – voer ik een inventariserend onderzoek uit naar het participatie-bevorderend aanbod dat de diverse instellingen aanbieden. Hierbij maken we gebruik van een analyse-instrument dat de relatie inzichtelijk maakt tussen de participatiedoelen van de burger, het aanbod aan activiteiten en de wettelijke kaders. Vervolgens inventariseren we de overlap en de hiaten in het aanbod vanuit de verschillende aanbieders. Op basis van de uitkomsten organiseren we een serie van bijeenkomsten met betrokken organisaties en instellingen om het aanbod – in het licht van de transitie AWBZ – beter op elkaar en op de vraag vanuit de burgers af te stemmen. Het biedt de gemeente een stevige basis om vervolggesprekken aan te gaan met alle aanbieders van zorg en welzijn.